Ir directamente al recurso

Nou Pip 5. Llengua

1. Filipo
2. Machu Picchu
3. L’etapa reina
4. La Boni
5. Un ofici amb tradició
R. Recorde el que he aprés. Primer trimestre
6. Passeig en barca
7. La història de Picasso
8. Animals de ciutat
9. Java en un circ
10. Urkizu a Terranova
R. Recorde el que he aprés. Segon trimestre
11. Paraules amb música
12. El bàsquet, un esport per a tots i totes
13. La Infanta i el Drac
14. S’està fresquet a l’ombra de l’heroi?
15. Bolívia
R. [...]

Este libro contiene:

 • 18 secuencias

 • 561 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Filipo

  Objectius didàctics Apreciar la lectura com a font de plaer. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Interpretar i utilitzar elements no verbals de la comunicació. Participar en una conversa, respectant el torn de paraules i les intervencions dels altres. Reconéixer i valorar l’ús de la llengua oral i escrita com a vehicle de comunicació i font d’informació. [...]

 • 2. Machu Picchu

  Objectius didàctics Apreciar la lectura com a font de plaer. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Preparar i realitzar textos escrits revisant-los posteriorment: la notícia. Valorar els aspectes estètics i de pulcritud en la producció de textos escrits: bona distribució, marges, títols, etc. Mostrar interés per conéixer el significat de les paraules i per ampliar el vocabulari. Utilitzar el diccionari normatiu. [...]

 • 3. L’etapa reina

  Objectius didàctics Produir missatges orals: textos descriptius i dramàtics. Respectar el torn de paraules i les intervencions dels altres. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Llegir mentalment i de manera expressiva textos descriptius i dramàtics. Reconéixer l’ús de la llengua oral i escrita com a font d’informació. [...]

 • 4. La Boni

  Objectius didàctics Produir missatges orals: instruccions i argumentacions. Participar en la conversa, respectant les intervencions dels altres. Utilitzar les estratègies per a una bona comprensió i rapidesa lectora. Llegir una narració mentalment i després de manera expressiva. Discriminar en una audició els diferents punts de vista d’un relat. Preparar i realitzar textos escrits: la narració d’un relat. [...]

 • 5. Un ofici amb tradició

  Objectius didàctics Llegir mentalment i després de manera expressiva l’entrevista de la unitat. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Produir missatges orals: les instruccions. Participar en activitats orals parlant amb claredat i respectant els altres. Utilitzar les habilitats per a una bona comprensió i rapidesa lectores. [...]

 • 6. Recorde el que he aprés. Primer trimestre

 • 7. Passeig en barca

  Objectius didàctics Produir missatges orals i escrits: la descripció. Participar activament en converses col·lectives parlant amb claredat i respectantles intervencions dels altres. Llegir mentalment i de manera expressiva les descripcions de la unitat. Valorar la lectura com a font d’informació i de plaer. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora i auditiva. [...]

 • 8. La història de Picasso

  Objectius didàctics Llegir amb atenció la biografia proposada en el tema. Apreciar la lectura com una tècnica per a la recerca d’informació. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Completar un text amb paraules extretes de l’audició d’una història. Produir missatges orals seguint un guió previ: una autobiografia. Aplicar el sufix -esa en la formació de noms a partir d’adjectius. [...]

 • 9. Animals de ciutat

  Objectius didàctics Produir missatges orals amb l’ajuda d’un guió: textos expositius. Participar amb correcció en situacions comunicatives a l’aula. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Llegir mentalment i de manera expressiva textos expositius. Valorar l’estètica i la pulcritud en la producció de textos escrits. Apreciar la lectura com a font d’informació i de plaer. [...]

 • 10. Java en un circ

  Objectius didàctics Produir missatges orals en grup: la conversa i la descripció d’espais. Participar activament en converses col·lectives. Utilitzar les habilitats necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió de la lectura. Apreciar la lectura com a font d’informació i de plaer. Produir un text utilitzant expressions per començar, avançar i acabar. [...]

 • 11. Urkizu a Terranova

  Objectius didàctics Llegir una narració mentalment i després de manera expressiva. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Reconéixer l’ordre de les frases d’un resum de l’argument de la lectura. Produir missatges orals: explicació d’acudits. Participar activament en una conversa parlant amb claredat. Reconéixer el significat de paraules i expressions relacionades amb l’alimentació i la cuina. [...]

 • 12. Recorde el que he aprés. Segon trimestre

  Recorde el que he aprés. Segon trimestre

 • 13. Paraules amb música

  Objectius didàctics Identificar la funció del llenguatge no verbal en les recitacions poètiques. Identificar el ritme i la sonoritat de les paraules i els versos en una poesia. Participar en la conversa, respectant les intervencions dels altres. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Reconéixer el significat d’onomatopeies i crear verbs que provinguen de la imitació de sons. [...]

 • 14. El bàsquet, un esport per a tots i totes

  Objectius didàctics Participar en jocs lingüístics i en la memorització d’un embarbussament. Participar activament en la conversa, parlant amb claredat i brevetat. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Utilitzar recursos diversos per a comprovar l’aplicació correcta de la normativa referent a l’escriptura de la lletra h. Utilitzar adjectius, expressions i frases fetes sobre malalties. [...]

 • 15. La Infanta i el Drac

  Objectius didàctics Llegir un text teatral mentalment i de manera expressiva. Utilitzar estratègies per a una bona comprensió i rapidesa lectores. Resoldre i memoritzar endevinalles i enigmes. Participar activament en situacions comunicatives i lúdiques a l’aula. Utilitzar jocs lingüístics per a l’establiment de converses. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. [...]

 • 16. S’està fresquet a l’ombra de l’heroi?

  Objectius didàctics Llegir mentalment i de manera expressiva el contingut d’un còmic. Resoldre qüestionaris per valorar la comprensió de la lectura. Participar activament en la conversa, respectant el torn de paraules. Reconéixer els diferents significats del verb anar. Reconéixer l’ús de partícules que accentuen les dimensions de les coses en la formació de paraules. Identificar paraules polisèmiques amb l’ajuda d’una il·lustració. [...]

 • 17. Bolívia

  Objectius didàctics Llegir un text narratiu i resoldre qüestionaris de comprensió lectora. Participar activament en una conversa i en un joc lingüístic, parlant amb claredat i brevetat i respectant les intervencions dels altres. Produir missatges orals: argumentatius i conversacionals. Apreciar la lectura com una tècnica per a la recerca d’informació. Valorar la realització de resums per a comprendre el contingut d’un text. [...]

 • 18. Recorde el que he aprés. Tercer trimestre

  Recorde el que he aprés. Tercer trimestre

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: