Ir directamente al recurso

Novo Cabo Fisterra 3. Ciencias sociais, xeografía

1. O relevo: marco físico das actividades humanas
2. As paisaxes da Terra
3. Naturaleza e sociedade: harmonías, crises e impactos
4. Organización política das sociedades
5. A Unión Europea
6. Organización política e territorial de España e de Galicia
7. Organización económica das sociedades
8. A agricultura, a gandaría e a pesca
9. A enerxía e a industria
10. As actividades do sector terciario
11. A economía española
12. [...]

Este libro contiene:

 • 15 secuencias

 • 1603 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. O relevo: marco físico das actividades humanas

  Ver actividades

  Para o estudo da xeografía humana e económica é importante coñecer o medio físico onde actúan os grupos humanos. Forma parte do medio físico o relevo dos continentes e tamén os océanos e mares que os bañan, que ademais de modelaren as súas costas formando praias, acantilados ou cantís, golfos…, separan ou unen territorios. [...]

 • 2. As paisaxes da Terra

  Ver actividades

  O conxunto do noso planeta atópase dividido nunha serie de zonas climáticas que presentan unhas características térmicas, pluviométricas e de vexetación determinadas. O cambio dunha zona climática a outra depende basicamente da latitude, pero tamén influén a altitude e a acción do mar. [...]

 • 3. Naturaleza e sociedade: harmonías, crises e impactos

  Desde hai tan só unhas décadas, e grazas ás imaxes e aos datos que se obtiveron cos satélites artificiais, o ser humano puido coñecer o complexo e, ao mesmo tempo, limitado que é o planeta Terra e cales son os impactos ambientais que se están a producir nel. [...]

 • 4. Organización política das sociedades

  Ver actividades

  A xeografía política ou xeopolítica estuda como se organiza a sociedade no espazo. O Estado foi a organización básica desde hai moitos anos, e hoxe continúa a ser unha institución imprescindible, pero en transformación. O Estado tradicional caracterízase pola súa soberanía no económico, no político e no cultural. Esta soberanía pódea exercer de xeito democrático ou non democrático. [...]

 • 5. A Unión Europea

  Ver actividades

  En 1957, coa sinatura do Tratado de Roma, creouse a Comunidade Económica Europea (CEE) formada por Alemaña, Francia, Italia, Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo. O seu obxectivo era crear unha unión de alfándegas que permitise a libre circulación de mercadorías, persoas, capitais e servizos entre os países membros, así como a coordinación de políticas agrícolas, comerciais e de transportes comúns. [...]

 • 6. Organización política e territorial de España e de Galicia

  Ver actividades

  A Constitución española, aprobada o 6 de decembro de 1978, regula os aspectos máis importantes do sistema político actual e é a norma suprema que todos os cidadáns e cidadás e todos os gobernantes deben acatar. Algúns dos principais aspectos que regula a Constitución son: Os dereitos e deberes dos cidadáns e das cidadás. A organización do poder do Estado. As relacións entre o poder do Estado e os cidadáns e cidadás. [...]

 • 7. Organización económica das sociedades

  Todas as cousas que consumimos son produto do traballo humano. As casas que habitamos, a comida coa que nos alimentamos, os vestidos que usamos, os servizos dos que gozamos..., son resultado das diversas actividades realizadas por homes e mulleres. O conxunto de labores destinados á obtención de bens ou servizos para satisfacer as necesidades do ser humano é o que coñecemos como actividade económica. [...]

 • 8. A agricultura, a gandaría e a pesca

  Ver actividades

  A agricultura, a gandaría, a pesca e mais a explotación forestal son actividades económicas que forman parte do sector primario. As actividades primarias evolucionaron moito ao longo do tempo. Hoxe presentan unha gran diversidade e desigualdade entre lugares e países. [...]

 • 9. A enerxía e a industria

  Ver actividades

  As actividades baseadas na extracción e na transformación de materias primas noutros produtos agrúpanse, tradicionalmente, no sector secundario que abrangue a minaría, a produción de enerxía, a industria e a construción. As actividades industriais foron cambiando segundo se foron aplicando novas técnicas e se contou con enerxía suficiente, con comunicacións doadas e cun mercado para vender os seus produtos. [...]

 • 10. As actividades do sector terciario

  Ver actividades

  Dos tres sectores económicos, o terciario ou de servizos foi o último en se desenvolver, mais, á vez, é o que adquiriu maior importancia, sobre todo nos países ricos, ata o punto de que o seu valor é un destacado indicador para coñecer o grao de desenvolvemento e o nivel de vida dun país. Este sector inclúe actividades tan diversas como: o comercio, o transporte, o turismo, a educación, a sanidade... [...]

 • 11. A economía española

  Ver actividades

  España forma parte do grupo de países que integran a Unión Europea (UE). O esforzo da economía española por achegarse ás cifras europeas foi o gran reto da democracia e da política económica do noso país. No entanto, España era un dos países da UE que tiña a renda máis baixa e, por iso, desde o seu ingreso na Unión recibiu moita axuda económica, a cal contribuíu de xeito prioritario ao desenvolvemento das rexións menos prósperas. [...]

 • 12. A economía de Galicia

  Ver actividades

  A economía galega caracterízase pola importancia que aínda mantén o sector primario. Dentro deste sector salientan a gandaría e, sobre todo, a pesca, fonte de riqueza fundamental para a Comunidade polos postos de traballo que crea tanto dentro da propia actividade pesqueira coma na industria conserveira. Polo xeral, a industria medrou a partir de 1996 coa aparición de novos sectores. [...]

 • 13. Cara a un sistema mundial

  Durante milleiros de anos, o habitual foi nacer, vivir e morrer nun mesmo lugar. Cada pobo ou país vivía dos recursos naturais da súa redonda. Raramente os habitantes dun territorio coñecían como eran e que facían os pobos máis remotos. Na actualidade, pola contra, predomina unha economía global, capitalista e de mercado, que implica unha rede de intercambios de mercadorías, de información e de capitais que afecta o mundo enteiro. [...]

 • 14. A organización do espazo urbano

  Ver actividades

  A organización actual do territorio mundial está condicionada pola globalización, un fenómeno esencialmente urbano xa que é nas cidades onde ten lugar a meirande parte das súas manifestacións. A través da globalización, o proceso de urbanización deixou de ser unha simple concentración de poboación, para se converter tamén nun proceso de transformación cultural, política e económica. [...]

 • 15. Os fenómenos migratorios

  Ver actividades

  A característica máis salientada da poboación é o seu dinamismo: diversos factores, como a natalidade, a mortalidade e as migracións, influíron na súa evolución ao longo da historia. Pero nestes últimos anos, o fenómeno das migracións é o factor máis decisivo. A razón dos fenómenos migratorios derívase das desigualdades que hai entre os países do mundo ou das que existen dentro dun mesmo país. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: