Ir directamente al recurso

Matemáticas 5. Galicia

1. Números naturais. Suma e resta
2. Multiplicacións de números naturais
3. División de números naturais
R. Repaso dos temas 1, 2 e 3
4. As fraccións
C. Avaliación das competencias básicas-1
5. Operacións con fraccións
R. Repaso do primeiro trimestre
6. Os números decimais
7. Operacións con números decimais
8. As rectas e os ángulos
R. Repaso dos temas 6, 7 e 8
9. As figuras planas
C. Avaliación das competencias básicas-2
10. [...]

Este libro contiene:

 • 23 secuencias

 • 172 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. División de números naturais

  Nunha competición de zorras de 4 tripulantes, poden participar exactamente 124 deportistas? Como sabes a resposta? Cantas zorras poden participar? Unha noticia di: "85 deportistas competiron nas probas de 2 tripulantes". É posible? Que termo da división che indica a resposta? Escribe a noticia con datos que sexan posibles. Cantas zorras de 6 cans poden facerse con 75 cans? Efectúa as divisións e... coidado cos ceros! 3.056 : 6 4.762 : 7 9. [...]

 • 2. Repaso dos temas 1, 2 e 3

  Repaso dos temas 1, 2 e 3

 • 3. As fraccións

  Escribe, utilizando unha fracción, a seguinte frase: "un de cada seis españois é maior de 65 anos". Como se len estas fraccións? Escribe as fraccións con cifras, e relaciona cada unha coa figura que lle corresponde: Escribe a fracción coloreada de cada figura:

 • 4. Avaliación das competencias básicas-1

  Avaliación das competencias básicas-1

 • 5. Operacións con fraccións

  Que duración ten un cuarto de partido de baloncesto en Europa? E na NBA dos Estados Unidos? Canto dura cada parte dun partido de fútbol? E cada parte dun partido de hóckey sobre xeo? Cal é a duración total dun partido de wáter-polo? Un partido de fútbol americano dura 60 minutos e está dividido en catro cuartos. Canto dura cada cuarto?

 • 6. Repaso do primeiro trimestre

  Repaso do primeiro trimestre

 • 7. Os números decimais

  Recorda que cada unidade está dividida en 10 partes iguais (décimas). Cinco décimas represéntanse así: Os números decimais están formados por: Que puntuacións indican as letras A, B, C, D e E do esquema? A que cualificación corresponde cada nota? Escribe unha nota que teña a cualificación de "moi frouxo" e outra nota coa cualificación de "axeitado".

 • 8. Operacións con números decimais

  Canto custa a compra dun paquete B e outro D? Resolve, coma no exemplo, o prezo destas compras: A + D      D + C      A + A      B + A      C + B Suma mentalmente, primeiro, a parte enteira e engade, despois, a parte decimal: 4,5 + 6      8,7 + 2      50 + 7,6      25 + 5,4      12,3 + 8 Canto pesa o neno co cadelo?

 • 9. As rectas e os ángulos

  Observa como se trazan rectas paralelas e perpendiculares cunha regra e un cartabón: Debuxa unha recta e, despois, traza tres perpendiculares a ela. Como son as tres últimas rectas entre si? Na figura, identifica dúas rectas paralelas, dúas perpendiculares e dúas secantes que non sexan perpendiculares:

 • 10. Repaso dos temas 6, 7 e 8

  Repaso dos temas 6, 7 e 8

 • 11. As figuras planas

  Recorda: o perímetro dun polígono é a suma das lonxitudes de todos os seus lados. Calcula o perímetro destes polígonos: Identifica estes polígonos no cadro de Juan Gris:

 • 12. Avaliación das competencias básicas-2

  Avaliación das competencias básicas-2

 • 13. Os corpos xeométricos

  Obxectivos didácticos Diferenciar entre poliedros e corpos redondos. Identificar os principais poliedros. Describir os principais elementos xeométricos do prisma. Recoñecer o desenvolvemento dun prisma hexagonal e utilizalo para construír o poliedro correspondente. Identificar as pirámides e analizar os seus elementos xeométricos. [...]

 • 14. Repaso do segundo trimetre

  Repaso do segundo trimetre

 • 15. A lonxitude

  Obxectivos didácticos Identificar as distintas unidades de lonxitud e en situacións concretas. Utilizar as táboas de valor posicional para interpretar o significado das cifras en expresións de lonxitude. Elaborar e obter estratexias para pasar de forma complexa a incompleja e viceversa as unidades de lonxitude. Valorar as equivalencias entre as unidades de lonxitude, utilizando decimais. [...]

 • 16. Peso e capacidade

  Obxectivos didácticos Recoñecer as principais medidas de peso e capacidade, tanto múltiplos como submúltiplos do gramo e do litro. Valorar as distintas unidades de peso para coñecer mellor o mundo real, como a tonelada. Desenvolver estratexias para a transformación de expresións complexas e incomplexas de peso e capacidade. Usar táboas de equivalencias e esquemas de transformación de unidades de peso e capacidade. [...]

 • 17. Movementos no plano e superficie

  Obxectivos didácticos Encontrar os eixes de simetría dunha figura. Saber explicar o concepto de simetría respecto a un eixe. Obter figuras simétricas a partir do proceso da translación. Recoñecer diferentes figuras xeométricas e a súa superficie. Expresar as superficies utilizando o centímetro cadrado e o metro cadrado. Utilizar as fórmulas de cálculo das superficies do rectángulo, do cadrado, do romboide e do triángulo. [...]

 • 18. Repaso dos temas 11, 12 e 13

  Repaso dos temas 11, 12 e 13

 • 19. Tempo e diñeiro

  Obxectivos didácticos Coñecer as principais unidades de tempo de uso habitual na vida cotiá e a súa equivalencia. Realizar sumas e restas de datos de tempo expresando o resultado coas unidades adecuadas. Transformar expresións complexas de tempo en incomplexas e viceversa. Recoñecer as moedas e os billetes do sistema monetario euro diferenciando os que son maiores e menores que un euro. [...]

 • 20. Avaliación das competencias básicas-3

  Avaliación das competencias básicas-3

 • 21. Estatística e probabilidade

  Obxectivos didácticos Resolver situacións problemáticas utilizando a información contida en diferentes tipos de gráficos. Interpretar enquisas utilizando como parámetro a moda. Analizar gráficos circulares. Calcular a media aritmética de varios números. Valorar a utilidade dos medios como información simplificada dun conxunto de datos. [...]

 • 22. Repaso do tercer trimestre

  Repaso do tercer trimestre

 • 23. Taller de informática

  Abre o programa Word de tratamento de textos. 1.° Comproba que está activada a Barra de ferramentas de debuxo: 2.° Selecciona "Debuxar" → "Cuadrícula de debuxo". Aparecerá esta pantalla: A túa páxina converteuse nunha cuadrícula de cadrados de 1 cm de lado. 3.° Utiliza o menú "Autoformas" → "Formas básicas" e elixe a forma da figura: Rectángulo: debuxa un rectángulo de 4 cm de altura e 6 cm de base. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: