Ir directamente al recurso

Nou Cives 3. Ciències socials, geografia

1. El relleu: marc físic de les activitats humanes
2. Els paisatges de la Terra
3. Natura i societat: harmonies, crisis i impactes
4. L'organització política de les societats
5. La Unió Europea
6. Organització política i territorial d'Espanya i de les Illes Balears
7. L'organització econòmica de les societats
8. L'agricultura, la ramaderia i la pesca
9. L'energia i la indústria
10. Les activitats del sector terciari
11. [...]

Este libro contiene:

 • 15 secuencias

 • 1559 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. El relleu: marc físic de les activitats humanes

  Per a l'estudi de la geografia humana i econòmica és important conèixer el medi físic on actuen els grups humans. Forma part del medi físic el relleu dels continents, així com també els oceans i els mars que en banyen les costes, i les modelen formant platges, penya-segats, golfs..., alhora que separen o uneixen territoris. [...]

 • 2. Els paisatges de la Terra

  Ver actividades

  El conjunt del nostre planeta es troba dividit en un seguit de zones climàtiques que presenten unes característiques tèrmiques, pluviomètriques i de vegetació determinades. El canvi d'una zona climàtica a una altra depèn fonamentalment de la latitud, però també hi influeixen l'altitud i l'acció de la mar. [...]

 • 3. Natura i societat: harmonies, crisis i impactes

  Des de fa només unes quantes dècades, i gràcies a les imatges i a les dades que s'han aconseguit amb els satèl·lits artificials, l'ésser humà ha pogut conèixer com és de complex i alhora limitat el planeta Terra i quins són els impactes ambientals que s'hi estan produint. [...]

 • 4. L'organització política de les societats

  Ver actividades

  La geopolítica o la geografia política estudia com s'organitza la societat a l'espai. L'Estat, des de fa molts d'anys, n'ha estat l'organització bàsica i avui continua sent una institució imprescindible, però en transformació. L'Estat tradicional es caracteritza per la seva sobirania pel que fa a l'economia, la política i la cultura. Aquesta sobirania pot exercir-la de manera democràtica o no democràtica. [...]

 • 5. La Unió Europea

  L'any 1957, amb la signatura del Tractat de Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE) formada per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. Tenia com a objectiu crear una unió duanera que permetés la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis entre els països membres, i també la coordinació de polítiques agrícoles, comercials i de transports comunes. [...]

 • 6. Organització política i territorial d'Espanya i de les Illes Balears

  Ver actividades

  La Constitució espanyola, aprovada el 6 de desembre de 1978, regula els aspectes més importants del sistema polític actual i és la norma suprema que tots els ciutadans i tots els governants han d'obeir. Uns dels aspectes principals que regula la Constitució són: Els drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes. L'organització del poder de l'Estat. Les relacions entre el poder de l'Estat i els ciutadans. [...]

 • 7. L'organització econòmica de les societats

  Totes les coses que consumim són producte del treball humà. El menjar amb què ens alimentam, les cases on vivim, els vestits que ens posam, els serveis de què gaudim..., són resultat de les diverses activitats fetes per homes i dones. El conjunt d'activitats destinades a l'obtenció de béns o serveis per satisfer les necessitats de l'ésser humà és el que coneixem com a activitat econòmica. [...]

 • 8. L'agricultura, la ramaderia i la pesca

  L'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'explotació forestal són activitats econòmiques que formen part del sector primari. Les activitats primàries han evolucionat al llarg del temps. Avui dia presenten una gran diversitat i desigualtat entre llocs i països. [...]

 • 9. L'energia i la indústria

  Ver actividades

  Les activitats basades en l'extracció i transformació de matèries primeres en altres productes s'agrupen tradicionalment en el sector secundari, que comprèn la mineria, la producció d'energia, la indústria i la construcció. Les activitats industrials han anat canviant a mesura que s'hi han aplicat tècniques noves i s'ha tengut prou energia, comunicacions fàcils i un mercat per vendre-hi els seus productes. [...]

 • 10. Les activitats del sector terciari

  Ver actividades

  Dels tres sectors econòmics, el terciari o de serveis ha estat el darrer a desenvolupar-se, però alhora és el que actualment ha adquirit més importància, sobretot als països rics, fins al punt que el seu valor és un indicador important per conèixer el grau de desenvolupament i el nivell de vida d'un país. [...]

 • 11. L'economia espanyola

  Ver actividades

  Espanya està integrada en el grup de països que formen la Unió Europea (UE). L'esforç de l'economia per aproximar-se a les xifres europees ha estat el gran repte de la democràcia i la política econòmica d'Espanya. [...]

 • 12. L'economia de les Illes Balears

  El procés de modernització de l'economia balear es va produir a partir de la dècada dels 1960, gràcies a l'impuls que va rebre del turisme. És l'època en què el sector serveis creix fins a superar la resta dels sectors. L'aportació que els diversos sectors econòmics fan al producte interior brut de les Illes Balears demostra que el sector primari hi és poc important, només un 1,1% del total. [...]

 • 13. Cap a un sistema mundial

  Durant milers d'anys el fet més habitual era néixer, viure i morir en un mateix indret. Cada poble o cada país vivia dels recursos naturals de l'entorn. Els habitants d'un territori rarament coneixien com eren i què feien altres pobles llunyans. Actualment, però, predomina una economia global, capitalista i de mercat, que implica una xarxa d'intercanvis de mercaderies, d'informació i de capitals que afecta tot el món. [...]

 • 14. L'organització de l'espai urbà

  L'organització actual del territori mundial està condicionada per la globalització. La globalització és un fenomen essencialment urbà perquè és a les ciutats on es produeixen la major part de les seves manifestacions. A través de la globalització, el procés d'urbanització ha deixat de ser una simple concentració de població i s'ha convertit en un procés de transformació cultural, política i econòmica. [...]

 • 15. Els fenòmens migratoris

  Ver actividades

  La característica més destacada de la població és el seu dinamisme: diversos factors, com ara la natalitat, la mortalitat i les migracions, han influït en la seva evolució al llarg de la història. Però aquests últims anys, el fenomen de les migracions és el factor més decisiu. La raó dels fenòmens migratoris deriva de les desigualtats que hi ha entre els països del món o de les desigualtats que es produeixen a dins d'un mateix país. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: